Nicole Miller Print Project Modern Samurai

Fashion photo shooting by Xiaosu Yu @ yuxiaosu.com